พันธกิจ/วิสัยทัศน์

Mission (พันธกิจ)
บริษัท สบายโซน จำกัด
1 บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและประทับใจ
2 สนองตอบครงความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ
3 สร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ และความซื้อสัตย์อย่างเคร่งครัด


Vision (วิสัยทัศน์)
มุ่งเน้นการบริการและการผลิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล