การหักภาษี ณ.ที่จ่าย

เนื่องจากบริษัท ได้ประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฏหมาย ดังนั้น รายได้โบนัสที่เกิดจากการซื้อของสมาชิกจึงจำเป็นต้องถูกหักภาษี ณ.ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนด สมาชิกสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบรับรองการหักภาษีประจำเดือนได้จากเมนู โบนัส -> รายงานภาษี (ภงด.) ซึ่งรอบบัญชีของรายงานภาษีแต่ละเดือนจะเป็นวันที่ 26 ของเดือนก่อนหน้า ถึงวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน

เนื่องจากเอกสารออกเป็นสำเนาอิเล็คโทรนิคส์ กรุณาให้เจ้าหน้าที่บริษัทรับรองและประทับตราอีกครั้ง หากต้องการนำไปใช้