Posted on

ค่ายผู้นำสบายโซน ครั้งที่ 4 (Sbuyzone Leader Camp #4)

สบายโซนจัดค่ายพัฒนาผู้นำสบายโซน ครั้งที่ 4 (Sbuyzone Leader Camp #4)  เมื่อวันที่
27-29 มกราคม 2566 ณ บ้านสบายโซน เขาใหญ่ โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ
Pearl Executive เป็นวิทยากรตลอดโปรแกรม  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ค่ายนี้เป็นนักธุรกิจสบายโซนระดับ Silver จำนวน 16 ท่าน ซึ่งแต่ละท่าน่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและต้องการเติบโตในระดับที่สูงขึ้น
การมาค่ายครั้งนี้ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการทำงาน การบริหารทีมงาน ตลอดจนการฝึกทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถขยายทีมงานและสร้างยอดโบนัสได้มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมค่ายต่างมีความประทับใจและมีพลังที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและไม่รู้ลืม

นักธุรกิจสบายโซนที่ขึ้นตำแหน่ง Silver จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายผู้นำนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และทาง
สบายโซน จะจัดครั้งที่ 5 และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ