Posted on

“ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน”

จากปณิธานของผู้ก่อตั้งธุรกิจสบายโซน ที่ต้องการให้ผู้ร่วมธุรกิจกับสบายโซนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขสบายอย่างยั่งยืน แต่พบว่ามีปัญหาหนึ่งที่ฉุดรั้งไว้นั่นก็คือ ปัญหา “หนี้สิน” ที่หลายคนประสบอยู่ ซึ่งสบายโซนได้เล็งเห็นว่าควรช่วยเหลือหรือหาทางออกให้กับคนที่มีหนี้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

สบายโซนจึงจัดสัมมนาเรื่อง “ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ บริษัทสบายโซน (ร้านรวมญาติ) โดยได้เชิญวิทยากรมืออาชีพทางด้านการบริหารจัดการเงิน คุณหมอนัท ธนัฐ  ศิริวรางกูร Money Coach ระดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ต่างได้รับแนวทางที่เป็นประโยชน์มาก และซาบซึ้งถึงความปรารถนาดีของทางบริษัท สบายโซน ที่เห็นถึงปัญหาของนักธุรกิจสบายโซน
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ …