Posted on

สบายโซนจัดสัมมนาพัฒนาผู้นำ “โค้ชได้ใจ จูงใจได้ผลงาน”

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ
หลักสูตร “โค้ชได้ใจ จูงใจได้ผลงาน (Coaching & Motivation)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ
“โค้ชภูมิ” ภูมิภัสส์  รุ่งราษี  มาเป็นวิทยากร

เป็นการเรียนรู้ที่สบายโซนจัดให้อย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่าการสัมมนานี้จะช่วยเพิ่มทักษะสำคัญให้กับผู้นำทีม
ให้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นและจูงใจตัวเองและทีมงาน ให้สามารถดึงศึกยภาพออกมาใช้ได้มากที่สุด

ตลอดการสัมมนายังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นับเป็นการเรียนรู้ที่น่าประทับใจ
อีกหลักสูตรหนึ่ง