Posted on

สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ”

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ” เพื่อแนะนำทักษะสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีแม่ทีมที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาธุรกิจต่อไป  วิทยากรโดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum การสัมมนาครั้งนี้วิทยากรนำเนื้อหาที่เป็นสากล มาย่อยง่าย ๆ ให้ได้เรียนรู้ นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำธุรกิจสบายโซน