Posted on

สบายโซนจัดแคมป์พัฒนาผู้นำ Coaching Camp แคมป์สร้างโค้ช

“ผู้นำ” ต้องมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งคือ การเป็น “โค้ช” โดยมีวิธีการทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างได้ผล ทำให้ทีมงานรู้ด้วยตัวเองว่าจะต้องทำ หรือไม่ทำอะไร เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย

สบายโซนตระหนักดีถึงความสำคัญของการเป็น “โค้ช” จึงได้จัดแคมป์พัฒนาผู้นำ “Coaching Camp แคมป์สร้างโค้ช” เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ณ บ้านสบายโซนเขาใหญ่ โดยเชิญนักบริหารเครือข่ายสบายโซนระดับแพลทินัม เข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 20 ท่าน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้นำชุดแรกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง พร้อมที่จะเติบโตไปกับสบายโซน

การเรียนรู้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้เนื้อหาแบบเข้มข้น โดยเฉพาะตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง ที่หาที่ไหนไม่ได้ นับเป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่ามาก  ผู้นำที่ร่วมเรียนรู้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่เคยเห็นที่ไหนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้นำ เหมือนที่สบายโซน”

เพราะภารกิจที่เราให้ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ “การเรียนรู้” ดังนั้น การจัดสัมมนาหรือค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงจัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อสมาชิกของครอบครัวสบายโซนทุกคน