Posted on

สัมมนาหลักสูตร”การพูดในที่ชุมชน” (Public Speaking)

บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้นำหลักสูตร “การพูดในที่ชุมชน” (Public Speaking) หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน
22 และ 29 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 13 ท่าน
เนื่องจากการทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีการจัดประชุม การพูดคุยอธิบายแผนรายได้ และแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพูดใน
หลาย ๆ รูปแบบ ทักษะการพูดในที่ชุมชนจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเครือข่าย สบายโซนจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการพูดให้กับผู้นำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้นำให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น