Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 30 ท่าน การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา  เรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติพิเศษจาก คุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ และคุณบุญเรือง  คำศิลา

ปิดท้ายด้วยวิทยากรพิเศษ นักธุรกิจอันดับหนึ่งของสบายโซน ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ ขึ้นพูดเปิดใจ ให้เห็นความสวยงามของธุรกิจสบายโซน พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่รวดเร็วกับสบายโซน

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ