Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 60 ท่าน การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา  ทีมวิทยากรนำโดยแม่ทีมอันดับหนึ่งของสบายโซน ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  พร้อมด้วยทีมวิทยากร คุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ , คุณณัฎฐ์  นันท์โชติรัชต์ , คุณธนวิชญ์  โนนหล้า และคุณวีระพงษ์  จำนงจิต

เป็นโอกาสพิเศษที่สุดที่ประธานผู้ก่อตั้ง คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์  ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย และเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งสบายโซนขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้เข้าใจได้ว่า สบายโซนก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้ที่ทำได้ง่าย สามารถเป็นแหล่งรายได้เสริมจนถึงเป็นรายได้ประจำได้

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ