Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน สมุทรสาคร

วันเอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจที่อยู่โซนด้านสมุทรสาคร  โดยจัดที่โรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทล สมุทรสาคร การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา  ทีมวิทยากรนำโดยแม่ทีมอันดับหนึ่งของสบายโซน ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  พร้อมด้วยทีมวิทยากรอันดับหนึ่ง คุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์ และ
คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะแจ้งกำหนดวันจัดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง