Posted on

แนะนำธุรกิจ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ แม่ทีมมือหนึ่งคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจารุณี  เล็กอุทัย นักธุรกิจระดับ Silver นำผู้สนใจรับฟังการแนะนำธุรกิจสบายโซน  การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแผนธุรกิจาบายโซน  โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน เป็นวิทยากรบรรยาย ทีมนี้พร้อมเติบโตขยายธุรกิจ พร้อมขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ