ตำแหน่งเกียรติยศ ระดับ Gold

Update 31-10-2565

ฉัตรธิดา ศรีหริ่ง
จันทรา  สุทธางคกูล
จารุนันท์ ขัตติยะวงศ์
สุภาภรณ์ ไทรชมภู
แตงอ่อน จันทร์วิเศษ
น.ส.ชฎาพร  อุตฟูวงศ์
น.ส.เสาวรส ตาคะ
น.ส.หทัยรัตน์  มั่นจิต
นส.จิตติมา นรทัต
สุภาณี พึ่งพัฒนา
นายวรัญชิต  โรจนอุฬาร
ยศยา  หล่อหลอม
นูรียานี บือซา(ครูนี)
ภัทรีนันท์ รัตนันทิพัฒน์
นิศา เหล่าหสมบรูณ์
อรอุมา ตราชูนิต
ธันยนันท์ โชติกากฤตยารัตยารัตน์
ชมภู่ หล่อหลอม
ปารวัฐ นิธิพิพัฒน์ไพศาล
อัครพงษ์ อัครธนะโรจน์
โสภณ ปรีดามาโนช(เจ)
ดารินทร์ เม้าสูงเนิน
จุฑามาศ โพธิจันทร์
สรัญญา เศรษฐบุตร
ธีรพงษ์ จำเรียงขวัญ
นางอัจชญา  จารุพันธ์(พี่อ้วน)
นุชรีย์  ละครจันทร์
นุสรา เดวาหมัด
วริสา ออดแก้ว
รวีกร  โรจนอุฬาร
ศุภเลิศ เมืองเกษมรัตน์
พนสร ศุภาเตชเลิศ
สมฤดี สุขพัฒณ์ธี
ญาณเลขา วงษาไฮ
คนึงนิจ ธิการ
นภาพร ศุขตระกูล
วัชรพล  คำโท
ผึ้งเนตร  บุญมี
สุทธิพงษ์  พึ่งพัฒนา
วสันต์ สุคันธเมศ
จันทร์เพ็ญ ศรีศุภรวัฒนา
สุกัญญา อนงค์พรยศกุล
สิริกร กนกวิรุฬห์
วิมล  ต่ายแสง
สุดาพร  หงสะเดช
นางสาวลาภิสรา  ธนิตราธัญธร
ว่าที่ร.ต.ศุภกร ประสงค์ 
นายสมชาย  คำรัตน์
นงนภัส  แซ่ลี้(ตา)
นรงฤทธิ์ มุงคุน
รัตนา  จักษุอินทร์(โบว์)
สุรีณ์พร ละครจันทร์
นุกุล จุลเศรษฐี
นางแพรวพรรณ  บุญเรือง 
อรรณพ ล้อมสวัสดิ์
พิมวิภา สุวิรุฬห์
ศราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
วรเชษฐ์ อาศัยพลวง
สมฤดี สิขันธกบุตร
ลัดดา จ้วงเจริญ
จรวยพร  โพธิสิริสกุลวงศ์
ยุพิน เกตุแผ้ว
วิทยา ไชยเชียว
อนันต์ ล้อมสวัสดิ์
รุ่งทิวา ธรรมพิลา
ปริวัฒน์ สุริยามาศ
สัญชัย โศภนมาศ
สุรเชษฐพงษ์ ครองสี

ธนวิชญ์ โนนหล้า