ตำแหน่งเกียรติยศ ระดับ Platinum

update 21-12-2565

จิรภัทร พรมภักดี
วรินทร์ธร กิตติ์บารมีนนท์
พีรดนย์ ธนินกาญจนศิลป์
ชาตรี ล้อมสวัสดิ์
จิรชยา สิทธิชัยณรงค์
พิมพ์ลักษณ์ ภิยะรัตน์
อภัสนันท์ ชูเชิด

อุไร ช่างวงศ์ทอง
กนกพร พรมพิทักษ์
กมล ปัญญา
แคทรียา มารยาท
บุญเรือง คำศิลา
จารุณี เล็กอุทัย
มิตร ประมวลวรชาติ
สุภัทรา พึ่งพัฒนา
ชนัดดา บุญยู่ฮง

ศรีทน ปัจจะกุล

ไกรสร สารสาตร
สุจิตรา  พึ่งพัฒนา
จีรนันท์ เพียรธัญกรณ์
ธนวรรณ ล้อมสวัสดิ์
สมเจต พึ่งพัฒนา
รุจิญา กาญจนุปกฤต
วัณณี เถระวงศ์
น.ส.จันทิมา มาลี

จิตติมา นรทัต

วีระพงศ์ จำนงจิต

ธนวิชญ์ โนนหล้า