ตำแหน่งเกียรติยศ ระดับ Platinum

ชื่อสมาชิกตำแหน่ง
Mrs. Yin yin sanPlatinum
NAN AYE LINPlatinum
กนกพร พรมพิทักษ์Platinum
กมล ปัญญาPlatinum
จรัสศรี พลการPlatinum
จารุณี เล็กอุทัยPlatinum
จิรชยา สิทธิชัยณรงค์Platinum
ฉวีวรรณ บำรุงศรีPlatinum
ฉวีวรรณ ไท้ทองPlatinum
ชิ้น แผ้วสถานPlatinum
ณัฏฐ์ นันท์โชติรัชต์Platinum
ธนวรรณ ล้อมสวัสดิ์Platinum
ธนวิชญ์ โนนหล้าPlatinum
ธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริPlatinum
น.ส.จันทิมา มาลีPlatinum
นส.จิตติมา นรทัตPlatinum
นางกชกานต์ จันมังกรPlatinum
นาย วีระพงศ์ จำนงจิตPlatinum
บุญเรือง คำศิลาPlatinum
พรหมภัสสร พันธุ์มหัทธนPlatinum
วรรณา แซ่จิวPlatinum
ศรีทน ปัจจะกุลPlatinum
สมเกียรติ ช่างวงศ์ทองPlatinum
สมเจต พึ่งพัฒนาPlatinum
สารภี เกื้อรักษ์Platinum
สุจิตรา พึ่งพัฒนาPlatinum
สุภัทรา พึ่งพัฒนาPlatinum
อภัสนันท์ ชูเชิดPlatinum
อรสา จันทรัตน์Platinum
อรสา​ ​ยิ่งชลPlatinum
อรุณี นากสุกปรั่งPlatinum
อวัสดา จำนงจิตPlatinum
อุไร ช่างวงศ์ทองPlatinum
เยื้อน อุตมะPlatinum
แคทรียา มารยาทPlatinum
แตงอ่อน จันทร์วิเศษPlatinum

Update 2023-10-30