Posted on

The Moon # การพัฒนาภาวะผู้นำ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Executive จัดสัมมนาพิเศษเพื่อสมาชิกครอบครัวสบายโซน The Moon ตอน การพัฒนาภาวะผู้นำ การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้แต่ละท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำทีม หรือแม่ทีม ที่มีศักยภาพพร้อมแนวทางการกระตุ้นจูงใจทีมงาน  แนวทางการดูแลทีมงานให้แข็งแกร่ง มีความรักสามัคคีกัน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่แม่ทีมต้องมี
จบสัมมนาไปด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยพลัง เต็มที่กับการสร้างทีมให้เติบโตต่อไป…ฮึ้บ…ฮึ้บ…