Posted on

สบายโซนเพิ่มศักยภาพผู้นำด้วยหลักสูตร Public Speaking

17-18 กันยายน 2565 บริษัท สบายโซน  จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) เพื่อพัฒนาผู้นำเครือข่ายสบายโซนให้มีศักยภาพพร้อมและมีความมั่นใจในการขยายงาน สามารถจัดประชุม OPP หรือ House Meeting ได้ โดยวิทากร อ.สมชาย  หนองฮี วิทยากรและนักพูดชื่อดัง ได้ให้คำแนะนำ และให้มีการฝึกพูดในฐานะพิธีกร วิทยากร พูดแนะนำผลิตภัณฑ์ พูดจูงใจ และการอธิบายแผนรายได้  ตลอด 2 วันเต็มกับการฝึกแบบเข้มข้น  และการได้รับคำแนะนำรายบุคคล เห็นผลได้ในตอนท้ายของโปรแกรมว่า ผู้นำทุกท่านได้ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน จนสามารถพูดได้พูดเป็น พร้อมและมั่นใจที่จะนำไปใช้กับการจัด OPP และขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป
Public Speaking เป็นหลักสูตรที่สบายโซน เห็นความสำคัญ การพัฒนาผู้นำและสมาชิกสบายโซน เป็นภารกิจสำคัญที่เราจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อไป