Posted on

Sbuyzone Leader Camp Group B

9-11 กันยายน 2565 สบายโซน จัด Sbuyzone Leader Camp กลุ่ม B  ณ บ้านสบายโซน เขาใหญ่ 
เป็นค่ายพัฒนาผู้นำเครือข่ายสบายโซน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้ผู้นำมีเทคนิควิธีการขยายทีมงานได้ สามารถจัดประชุมแนะนำธุรกิจได้ นับเป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้นมาก แนะนำทั้งเทคนิค วิธีการ และฝึกฝนเสมือนจริงกับการจัดประชุมแนะนำธุรกิจ และการติดต่อผู้มุ่งหวังเพื่อจัดทำแผนการจัดประชุม

 ปิดจบด้วยความประทับใจ และซาบซึ้งใจเมื่อประธานผู้ก่อตั้ง คุณกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ มาเซอร์ไพร้ส์พูดคุยด้วยความอบอุ่น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า สิ่งสำคัญที่ทุกคนที่มาร่วมค่ายได้รับกลับไปคือมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้นำด้วยกันเอง และผู้นำกับสบายโซน เป็นค่ายที่จะประทับใจไม่รู้ลืม