Posted on

“สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน”

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน” เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน แนะนำผลิตภัณฑ์จัดชุดพิเศษ 1,500 คะแนน และแนะนำแผนรายได้ โดยวิทยากร 3 สาว คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum อธิบายรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น หลังสัมมนาสมาชิกได้ทานอาหารร่วมกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางกันอย่างเป็นกันเอง ปรากฏภาพที่ดูอบอุ่นสมกับเป็นครอบครัวสบายโซน