Posted on

แนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)

บริษัท สบายโซน จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
การจัดครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีไนน์ ทั้งหลุ่ม Beauty และ Healthy ซึ่งผู้เข้าอบรม
จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น และสามารถแนะนำผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง