Posted on

C9 Andrographis Refreshing Mouth Spray ซีไนน์ ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เมาท์ สเปรย์

ขนาด
30 มิลลิลิตร

ราคา
350 บาท

คุณสมบัติ
บรรเทาอาการระคาบคอ
รักษาแผลในช่องปาก
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้พ่นสเปรย์ในช่องปาก

ส่วนผสมพิเศษ
Fingerroot Extract ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ,7-Dihydroxyflavanone (5,7-DHF), 5,7-
Dimethoxyflavone (5,7-DMF), Pinostrobin, Alpinetin, Boesenbergin A, Boesenbergin B และสารตัวอื่นๆ
ในกลุ่ม flavonoids มีคุณสมบัติลดการอักเสบของเหงือก เลือดออกตามไรฟัน ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกัน
แบคทีเรียในช่องปากชื่อ Streptococcus mutans และ Lactobacillus เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและก่อใหเ้กิด
แบคทีเรียชนิดที่ทำลายฟัน

Andrographis Extract liquid ลดการอักเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก

Zinc lactate ช่วยลดคราบพัค คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวนการเกิด
ผลึก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยยับย้้หรือชะลอการเกิดของ
แบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำ ใหเ้กิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งใช้บรรเทาอาการระคายเคืองเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียในช่อง
ปากและลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลในปาก อาการเหงือกอักเสบ
และยังช่วยป้องกันฟันผุ และลดคราบจุลินทรียใ์นช่องปาก

Eucalyptus oil มีคุณสมบัติ ช่วยต้านแบคทีเรียในช่องปากและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

Menthol มีกลิ่นหอมเย็น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่องปากด้วย

Sorbitol เป็นสารให้ความหวานแทนนำ้ตาลและเป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะ
กรดในช่องปากได้จึงไม่ทำให้ฟ้นผุ