Posted on

C9 Andrographis Toothpaste ซีไนน์ ยาสัฟันฟ้าทะลายโจร

ขนาด
100 กรัม

ราคา
490 บาท

คุณสมบัติ
ลดอาการเอักเสบของเหงือก
ลดกลิ่นปาก
ลดการเสียวฟัน
ช่วยขัดฟันให้ดูขาวขึ้น
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
รักษาแผลในช่องปาก
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้กลั้วคอบ้วนปาก

ส่วนประกอบ ( Ingredients) :

 • Andrographis Extract liquid ลดการอกัเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก
 • Zinc lactate ช่วยลดคราบพลัค คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวนการเกิดผลึก ซึ่งมี
  ส่วนช่วยให้เกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้ง หรือชะลอการเกิดของแบคทีเรียให้มี
  ประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำใหเ้กิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งใช้บรรเทาอาการระคายคอเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากและ
  ลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลในปากอาการเหงือกอักเสบ และยังช่วยป้องกัน
  ฟันผุและลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก
 • Fluoride ช่วยป้องกัน ฟันผุโดยทำหน้าที่เคลือบฟัน ป้องกันการกัดกร่อนของกรดที่เกิดจากแบคทีเรียรวมทั้งกรดใน
  อาหารด้วย
 • sodium polyphosphate ช่วยขจัคคราบสิ่งสกปรกที่เคลือบเกาะฟันช่วยเคลือบผิวคลือบฟันให้ฟันดูขาวขึ้น
 • Potassium Oxalate สารช่วยลดอาการเสียวฟัน ช่วยบล็อกท่อเนื้อฟันที่เปิดออก ทำให้ข้องเหลวในท่อเนื้อฟันไม่
  เคลื่อนที่ เพื่อไปลดการกระตุ้นกระแสประสาทเป็นการบรรเทาอาการเสียวฟันได้ดี
 • Xylitol เป็นสารให้ความหวานที่นำมาใช้ทดแทนน้ำ ตาล ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันผุ ยับยั้งการยึดเกาะของแบคทีเรีย
  บนผิวฟัน ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากได้
 • Spearmint กลิ่นหอมเย็น กลิ่นจะช่วยผ่อนคลายความเครียด รู้สึกสดชื่นช่วยกระตุ้น ให้ร้่างกายตื่นตัว ต้านเชื้อจุลินทรีย์
  มีกลิ่นหอมทำให้ลมหายใจสดชื่น
 • Menthol มีกลิ่นหอมเย็น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่องปากดว้ย
 • Coconut oil ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นปาก ช่วยกำจัดคราบพลัค ปัญหา เหงือกอักเสบลดลง ช่วยให้
  ฟันขาวมากขึ้น

Posted on

C9 Andrographis Refreshing Mouth Wash ซีไนน์ ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เมาท์ วอช

ขนาด
300 มิลลิลิตร

ราคา
490 บาท

คุณสมบัติ
ลดอาการเอักเสบของเหงือก และเลือดออกตามไรฟัน
ลดกลิ่นปาก
ลดการเสียวฟัน
เคลือบฟันให้ดูขาวขึ้น
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้กลั้วคอบ้วนปาก

ส่วนประกอบ ( Ingredients) :

 • Fingerroot Extract ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ,7-Dihydroxyflavanone (5,7-DHF), 5,7-
  Dimethoxyflavone (5,7-DMF), Pinostrobin, Alpinetin, Boesenbergin A, Boesenbergin B และสารตัวอื่นๆ
  ในกลุ่ม flavonoids มีคุณสมบัติลดการอักเสบของเหงือก เลือดออกตามไรฟัน ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกัน
  แบคทีเรียในช่องปากชื่อ Streptococcus mutans และ Lactobacillus เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและก่อใหเ้กิด
  แบคทีเรียชนิดที่ทำลายฟัน
 • Andrographis Extract liquid ลดการอักเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโต
  ของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก
 • Fluoride ช่วยป้องกัน ฟันผุโดยทำ หน้าที่เคลือบฟัน ป้องกันการสึกกร่อนของกรดที่เกิดจาก
  แบคทีเรียรวมท้้งกรดในอาหารด้วย
 • sodium polyphosphate ช่วยขดัคราบสิ่งสกปรกที่เคลือบเกาะฟัน ช่วยเคลือบผิวเคลือบฟันให้ฟ้นดู
  ขาวข้ึน
 • Sodium Chloride ช่วยลดอาการเสียวฟัน
 • Potassium Oxalate สารช่วยลดอาการเสียวฟัน ช่วยบล็อก ท่อเนื้อฟันที่เปิดออก ทำให้ของเหลว
  ในท่อเนื้อฟันไม่เคลื่อนที่ เพื่อไปลดการกระตุ้นกระแสประสาท เป็นการบรรเทาอาการเสียวฟันได้
  ดี
 • Zinc lactate ช่วยลดคราบพลคั คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวน
  การเกิดผลึก ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งหรือชะลอ
  การเกิดของแบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นที่
  ไม่พึงประสงค์
 • Calcium Glycerophosphate ประกอบด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส สารตั้งต้แคลเซียมฟอสเฟต
  เป็นกลุ่มของเกลือแคลเซียมและแร่ธาตุที่มีความสำคัญ ต่อกระดูกและเสริมสร้างฟันที่แข็งแรง ช่วย
  ปกป้องดูแลเหงือกและป้องกนัการเกิดฟันผุ
 • Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผ้ึ้งใช้บรรเทาอาการระคายคอเจ็คอที่เกิดจากเชื้อไวรัส
  หรือแบคทีเรียในช่องปากและลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผล
  ในปาก อาการเหงือกอักเสบ และยังช่วยป้องกัน ฟันผุ แุละลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก
 • Eucalyptus oil มีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีเรียในช่องปากและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น
 • Menthol กลิ่นหอมเยน็ มีฤทธิ์ตา้นเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่อง
  ปาก
 • Menthyl Lactate คือการสังเคราะห์เมนทอลและกรดแลคติกเมนทิลแลคเตท ให้ความรู้สึกเย็นสด
  ชื่น
 • Sorbitol เป็นสารใหค้วามหวานแทนน้้าตาลและเป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อ่ยสลายใหเ้กิด
  สภาวะกรดในช่องปากได้จึงไม่่ทำให้ฟันผุ
Posted on

C9 Andrographis Refreshing Mouth Spray ซีไนน์ ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เมาท์ สเปรย์

ขนาด
30 มิลลิลิตร

ราคา
350 บาท

คุณสมบัติ
บรรเทาอาการระคาบคอ
รักษาแผลในช่องปาก
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้พ่นสเปรย์ในช่องปาก

ส่วนผสมพิเศษ
Fingerroot Extract ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ,7-Dihydroxyflavanone (5,7-DHF), 5,7-
Dimethoxyflavone (5,7-DMF), Pinostrobin, Alpinetin, Boesenbergin A, Boesenbergin B และสารตัวอื่นๆ
ในกลุ่ม flavonoids มีคุณสมบัติลดการอักเสบของเหงือก เลือดออกตามไรฟัน ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกัน
แบคทีเรียในช่องปากชื่อ Streptococcus mutans และ Lactobacillus เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและก่อใหเ้กิด
แบคทีเรียชนิดที่ทำลายฟัน

Andrographis Extract liquid ลดการอักเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก

Zinc lactate ช่วยลดคราบพัค คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวนการเกิด
ผลึก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยยับย้้หรือชะลอการเกิดของ
แบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำ ใหเ้กิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งใช้บรรเทาอาการระคายเคืองเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียในช่อง
ปากและลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลในปาก อาการเหงือกอักเสบ
และยังช่วยป้องกันฟันผุ และลดคราบจุลินทรียใ์นช่องปาก

Eucalyptus oil มีคุณสมบัติ ช่วยต้านแบคทีเรียในช่องปากและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

Menthol มีกลิ่นหอมเย็น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่องปากด้วย

Sorbitol เป็นสารให้ความหวานแทนนำ้ตาลและเป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะ
กรดในช่องปากได้จึงไม่ทำให้ฟ้นผุ

Posted on

C9 Cool Mint Shower Gel ซีไนน์ คูลมิ้นท์ ชาวเวอร์เจล

ขนาด
500 มิลลิลิตร

ราคา
590 บาท

คุณสมบัติ
เจลอาบน้ำสูตรเย็น
ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิว รู้สึกสดชื่นเย็นสบายขณะอาบน้ำ

วิธีใช้
ใช้อาบน้ำได้ทุกครั้งตามความต้องการ

ส่วนผสมพิเศษ
Citric Acid หรือกรดมะนาว หรือ เป็นสารสกัด ที่ได้จากผลไม้รสเปรี้ยว ซึ่งเป็น AHA ชนิดหนึ่ง (Alpha Hydroxy Acid)
พบได้ในผลไม้บางชนิด เช่น มะนาว ,สัปปะรด ประโยชน์ของ AHA ต่อผิวหนัง โดยทวั่ ๆ ไปคือ ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่า
ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น, ทำให้ช้้น epidermis ของผิวหนังหนาตัวขึ้น, ลดการสร้างเม็ดสี, มีฤทธิ์เป็น anti-oxidants
(บางชนิด), เพิ่มการสร้างสาร collagen และ elastin ในผิวชั้นใน (dermis) ดังนั้น จะเกิดผลโดยรวมต่อผิวหนังคือ
ทำให้ผิวเรียบใส ชุ่มชื่น ขาวขึ้น ยืดหยุ่น มากขึ้น ลดริ้วรอยตื้นๆ และลดขนาดรูขุมขนได้ อีกทั้งช่วยเตรียมผิวให้พร้อมก่อน
ทาสกินแคร์

Menthol สารที่สกัดจากนำ้มันสะระแหน่และจากพืชบางชนิด เช่น มินท์สะระแหน่ไทย หรือสะระแหน่ฝรั่ง เป็นต้น
เมนทอลมีฤทธิ์เย็นช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย อาการเมารถต่างๆ และช่วยให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้น
เมนทอล ยังเป็นยาชาอ่อน ๆ ช่วยลดอาการปวดบวม บรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามร่างกาย
นอกจากนี้เมนทอลช่วยให้สดชื่น ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าอีกดว้ย

Posted on

C9 Hya Vit C Prince & Princess Shower Gel

C9 Hya Vit C Prince & Princess Shower Gel
ซีไนน์ ไฮยา วิตซี พรินซ์ & พรินเซส ชาวเวอร์เจล

ขนาด
400 มิลลิลิตร

ราคา
590 บาท

คุณสมบัติ
เจลอาบน้ำผสมหัวน้ำหอม ส่วนผสมจากไฮยาลูรอน คอลลาเจน และเชียบัตเตอร์
ผสานคุณค่าจากวิตามินบี3 บี5 วิตามินซี และวิตามินอี
ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิว แลดูนุ่ม อิ่มน้ำ ไม่แห้งตึง ล้างออกง่าย กลิ่นหอมตืดกาย

วิธีใช้
ใช้อาบน้ำได้ทุกครั้งตามความต้องการ

ส่วนผสมพิเศษ
ไฮยาลูรอน
วิตามินซี
วิตามินอี
วิตามินบี 3
วิตามินบี 5

Posted on

C9 DOUBLE FIX COLOR FOR SILK

C9 Double Fix Color for Silk
ซีไนน์ ดับเบิ้ลฟิกซ์คัลเลอร์ฟอร์ซิลค์

ขนาด
1,000 มิลลิลิตร

ราคา
790 บาท

คุณสมบัติ
ลดการตกสีของผ้าไหมหรือผ้าอื่น ๆ ขณะซักผ้า หรือการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ช่วยให้ผ้าสีสันสดใส แลดูใหม่ พร้อมกลิ่นหอมดอกไม้ Pink Fruity Scent น่าสวมใส่

วิธีใช้
ใส่ซีไนน์ดับเบิ้ลฟิกซ์คัลเลอร์ทุก ๆ การซักผ้าและล้างผ้า น้ำยานี้จะจับสีที่ตกออกมาให้ตกตะกอน
สีจึงไม่สามารถไปเปรอะเปื้อนยังสีอื่นบนผ้า

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม
ปราศจากสารแต่งเติมสี
ปราศจากสาร SLS/SLES
ปราศจากฟอสเฟต
ปราศจากพาราเบน
ปราศจากสารฟอกสี

Posted on

C9 Deodorizer : ซีไนน์ ดีโอโดไรเซอร์

C9 Deodorizer
ซีไนน์ ดีโอโดไรเซอร์

ขนาด
200 มิลลิลิตร

ราคา
390 บาท

คุณสมบัติ
ปรับอากาศให้หอมสดชื่นอย่างยาวนาน ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ ทำความสะอาดพร้อมการกำจัดกลิ่น
ใช้ร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดกำจัดกลิ่นเพื่อให้หายไป หรือกำจัดกลิ่นที่ติดฝังแน่น เช่นเครื่องปรับอากาศ
รองเท้า ถุงเท้า เตียงนอน หมอน เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ พรม และอื่น ๆ

วิธีใช้
ใช้พ่นฉีดบริเวณ หรือจุดที่มีกลิ่นเหม็นอับชื้น

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม

 • กำจัดกลิ่นเหม็นได้ในทันทีที่ใช้
 • สร้างกลิ่นหอมลดความเครียดจากการทำงาน
 • เหมาะสำหรับครอบครัวและเด็กเล็กเพื่อสุขภาพที่ดี
 • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ให้กลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน
 • สามารถใช้ได้กับพื้น พรม และที่นอนของสัตว์เลี้ยงได้
 • เปลี่ยนกลิ่นเหม็นในอากาศ ให้หอมสดชื่นได้ 99 %
 • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นเหม็นต่าง ๆ
 • ทำหน้าที่สลายกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื่น ต้นตอปัญหาของกลิ่น
 • สะดวกใช้งานง่าย
 • สกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่ส่วนผสมของน้ำหอม
 • ไม่ทำลายเยื่อบุโพรงจมูก ปลอดภัยต่อระบบหายใจ

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 • ดับกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ห้องส้วม
 • ดับกลิ่นอับในรองเท้า ถุงเท้า ตู้ใส่รองเท้า
 • ดับกลิ่นอับชื้นทั่วไป รถยนต์ ห้องนอน ห้องเก็บของ
 • ดับกลิ่นอับชื้นจากสิ่งของ เสื้อผ้า ผ้า ตู้เสื้อผ้า
 • ดับกลิ่นอาหารภายใย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น โต๊ะอาหาร
 • ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เช่น แมว สุนัข นก
 • ดับกลิ่นอุจจาระ ปัสสาวะ กลิ่นตัวสัตว์ กลิ่นบุหรี่
Posted on

C9 Omega 3 Plus GCB

Omega 3 Plus GCB
สมองสดใส หัวใจแข็งแรง

จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ระบุว่า

ในปี 2558 พบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์​ ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งประมาณ 6 แสนคน​ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 100,000 รายต่อปี​ ประมาณการณ์ว่าในปี 2573 จะมีผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,177,000 คน​ โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป      มีสัดส่วนในการเป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ 5 -8 และเมื่อมีอายุ 80 ปี สัดส่วนของการเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงถึงร้อยละ 50

จึงจะเห็นได้ว่าโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อม ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวจากพวกเราเลย และที่สำคัญคือโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่เป็นอาการถาวรเสียด้วย การป้องกันจึงเป็นหนทางที่เราทุกคนต้องใส่ใจ

ผลิตภัณฑ์ C9 Omega 3 Plus GCB รวบรวมสารอาหารต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการดูแลรักษาระบบประสาทและสมองถึง 8 ชนิด ได้แก่

ผงน้ำมันปลา (Omega F30 Powder)
ประกอบไปด้วยโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีทั้ง DHA และ EPA
โอเมก้า 3 เป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก แต่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น สารสำคัญในผงน้ำมันปลานี้คือ DHA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ มีหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมอง และ DHA ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์สมอง และจอประสาทตา ซึ่งเราจะพบ DHA มากถึง 40% ในสมอง และ 60% ในจอประสาทตา นอกจากนี้ DHA ยังช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เพราะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี ลดความดันโลหิต และคอเลสเตอรอลอีกด้วย

สารสกัดจากใบแปะก๊วย
มีสารประกอบทางเคมีที่สำคัญ 2 กลุ่ม คือเทอร์ปีนอยด์ (Terpenoids) มีสารสำคัญอย่างกิงโกไลด์ (Ginkgolide) และบิโลบาไลด์ (Bilobalide) และอีกกลุ่มคือฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) มีงานวิจัยสารสกัดจากแปะก๊วยกับผู้ป่วยที่มีอาการบกพร่องเรื้อรังของสมองส่วนซีรีบรัม พบว่าใบแปะก๊วยช่วยให้มีการพัฒนาทางความจำ ความคิด นอนหลับได้ง่ายขึ้น
สารสกัดจากพรมมิ
ตามตำราแพทย์แผนไทย และในตำราอายุรเวทของอินเดียได้มีการใช้พรมมิเป็นสมุนไพรสำหรับช่วยเพิ่มเรื่องความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการผิดปกติทางสมอง เช่นลมชัก ปวดประสาท ช่วยในการนอนหลับ แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บำรุงหัวใจและระบบประสาท พรมมิมีสาระสำคัญกลุ่มอัลคาลอยด์ อย่างซาโปนิน ไตรเทอร์ปีน และบาโคไซด์ โดยสารกลุ่มนี้จะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของสารสื่อประสาทให้ทำงานได้ดีขึ้น และช่วยในกระบวนการสร้างสารสื่อประสาทให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทำให้สารสื่อประสาทมีปริมาณมากพอที่จะใช้ในการส่งสัญญาณจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ และช่วยให้การทำงานของสารสื่อประสาทมีความต่อเนื่องส่งผลให้การประมวลผล การคิด ความจำ การเรียนรู้ของสมองดีขึ้น นอกจากนี้พรมมิยังยั้บยั้งการทำลายของเซลล์ประสาท โดยเข้าไปยับยั้งการทำงานของอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase : AchE) ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่เข้าไปทำลายเซลล์ประสาทและสมองอย่างได้ผล จึงช่วยลดความเสื่อมและการตายของเซลล์ประสาทและสมอง ลดความเสี่ยงและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้
โคลีน
สารอาหารสำคัญที่จัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบี โคลีนมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มสมอง กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เป็นสารตั้งต้นในการสร้างอะซิทิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ใช้ในการส่งกระแสประสาทของสมอง
โสม
ในโสมมีสารสำคัญชนิดหนึ่งชื่อว่าจินซิโนไซด์ (Ginsenosides) ซึ่งเป็นสาร Phytonutrient ที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะสมองและระบบประสาทส่วนกลาง
สารจินซิโนไซด์จะช่วยเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่
ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด มีแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซิลีเนียม เป็นต้น นอกจากนี้โกจิเบอร์รี่มีสาระสำคัญอย่าง ลูทีน ซีแซนทีน และเบต้าแคโรทีนสูงกว่าผักผลไม้ทั่วไป ซึ่งเป็นสารที่พบในจอประสาทตา ช่วยป้องกันโรคต้อกระจก โรคจอรับภาพเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด
สารสกัดจากซินนาม่อน
หรืออบเชย เป็นเครื่องเทศที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยต้านการอักเสบ และมีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอบเชย หรือสารสกัดจากอบเชยอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 และผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้
สารสกัดจากบล็อกโคลี่
มีแคลเซียมสูง และมีสารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ซึ่งมีศักยภาพป้องกันมะเร็งหลายชนิด เช่นมะเร็งตับอ่อน ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และต่อมลูกหมาก โดยไปจับสารก่อมะเร็งและอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก ส่งเสริมเอนไซม์ที่ขับสารพิษของสารก่อมะเร็ง และยังช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ประสาท ฟื้นฟูความจำ ป้องกันอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคกระเพาะ และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้น C9 Omega plus GCB จึงไม่ได้มีดีแค่บำรุงสมอง แต่ยังบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด ต้านอนุมูลอิสระ และบำรุงสายตาอีกด้วย เรียกได้ว่าครบจบในกล่องเดียว

Posted on

C9 Cordy Plus Nona

ซีไนน์ คอร์ดี้ พลัส โนนา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสร้างภูมิคุ้มกัน

ดูแลสุขภาพด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยสารอาหารจากธรรมชาติใน C9 Cordy Plus Nona (ซีไนน์ คอร์ดี้ พลัส โนนา) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารอาหารเสริมภูมิต้านทานถึง 9 ชนิด ที่จะช่วยบำรุงร่างกาย และลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย

ส่วนประกอบสำคัญ

Cordyceps Sinensis
ถั่งเช่าธิเบต
สมุนไพรจีนที่มีบันทึกในตำรายามานานกว่าพันปี

ถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์ (Galactomannan), นิวคลีโอไทด์ (Adenosine, Cordycepin), Cordycepic Acid, กรดอะมิโน และสเตอรอล (Ergosterol, Beta-Sitosterol) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่น ๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่าง ๆ ( Vitamin E, K, B1, B2 และ B12) และแร่ธาตุต่าง ๆ (โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม) เป็นต้น

เรานำเข้าถั่งเช่าธิเบตคุณภาพสูงจากฟาร์มออแกนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก การันตีสายพันธุ์ถั่งเช่าว่าเป็นสายพันธุ์แท้ธิเบต 100%

Beta Glucan
เบต้ากลูแคน

ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทําให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ดี ยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อน ลด ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี ลดอาการปวดตามข้อ ไขข้ออักเสบ ลดอาการ อักเสบจากการติดเชื้อแทรกซ้อน

Reishi Extract
สารสกัดเห็ดหลินจือ

บํารุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดน้ำตาลในเลือด ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ โรคความดัน โรคเส้นเลือดอุดตัน ช่วยลดคอเลสเตอรอล ต่อต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอก

Houttuynia Cordata Extract

สารสกัดพลูคาว

ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน อาการภูมิแพ้ ต้านการอักเสบในหลอดเลือด ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบ สรรพคุณของพลูคาว ในประเด็นของการต้านเชื้อไวรัสมากมายหลายชนิด เช่น

เชื้อไวรัสที่ก่อเกิดโรคเริม

เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่

เชื้อ HIV-1 ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

และเชื้อ SARS-CoV ที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส เป็นต้น

Black Sesame Extract
สารสกัดจากงาดำ

สารสําคัญจากงาดำ หรือเซซามิน (Sesamin) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และสามารถยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อน    (โรคข้อเสื่อม) และโรคกระดูกพรุน

Emblica Extract
สารสกัดจากมะขามป้อม

อุดมไปด้วยวิตามินซี และโพลีฟีนอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง บํารุงเลือด เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคตับอักเสบ บํารุงกล้ามเนื้อหัวใจ ชะลอความแก่ชราและริ้วรอยก่อนวัย

Gynostemma Extract
สารสกัดจากเจียวกู่หลาน

มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายต้านการอักเสบ ปรับสมดุลของความดันเลือดในร่างกาย เพิ่มการทํางานของหัวใจเมื่อความดันโลหิตต่ำ ช่วยขับสารพิษ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

Garlic Extract
สารสกัดจากกระเทียม

ช่วยลดระดับไขมันในกระแสเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ลดการอุดตันของเส้นเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย 

Mangosteen Extract
สารสกัดจากมังคุด

มีสารสําคัญคือแทนนินและแซนโทน ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และยังช่วยบํารุงผิวพรรณ บรรเทาอาการแพ้ของผิวหนัง

Posted on

C9 Organic Color Shampoo #Dark Brown, #Black,#Red

C9 Organic Color Shampoo
#Dark Brown  #Black #Red

เลขทะเบียนจดแจ้ง 7316300043333,32,7316300048812
Barcode 8858756200326, 8858756200296, 8858756200302

ขนาด 6 ซอง

ราคา 490 บาท

คุณสมบัติ
ปกปิดผมขาวแนบสนิทด้วยขั้นตอนง่ายๆ เห็นผลในครั้งแรกที่ใช้ พร้อมเติมเต็มคุณค่าสารสกัดออร์แกนิคจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย กลิ่นไม่ฉุน อ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะ ช่วยให้เส้นผมนุ่มสลวย เงางาม อย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีใช้
ใช้สระผมขณะผมเปียก เป็นเวลา 5 -15 นาที  สำหรับคนผมมัน ควรใช้เวลา 30 นาที แล้วล้างออก

ขั้นตอนการสระด้วยแชมพูเปลี่ยนสีผม 4 ขั้นตอน
1. สระผม ซับให้หมาด แล้วสวมถุงมือ ฉีกซองตามรอยประ บีบแชมพูลงบนฝ่ามือ ซึ่งมี 2 ส่วนใน 1 ซอง ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ชโลมแชมพูลงบนเส้นผมที่หมาด นวดให้เกิดฟองจนทั่วทั้งศีรษะ
3. หมักทิ้งไว้ประมาณ 5 -15 นาที(หากผมมัน, เส้นใหญ่ หรือผ่านการทำสี ควรทิ้งเวลาเป็น 30 นาที เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ)
4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เมื่อได้สีผมสม่ำเสมอทั่วทั้งศีรษะ

คำเตือน
1. มีสาร Hydrogen Peroxide, Phenylenediamines, Resorcinol
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หากเข้าตาต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. สวมถุงมือที่เหมาะสมขณะใช้
4. อ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. เก็บให้พ้นมือเด็กและควรเก็บไว้ที่เย็น
6. ห้ามใช้กับขนตาหรือขนคิ้ว
7. ต้องหยุดใช้ และล้างออกด้วยน้ำทันทีเมื่อมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อนหรือมีเม็ดผื่นแดงบริเวณที่ใช้และสัมผัสน้ำยา
8. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี
9. การสักชั่วคราวด้วย Black Henna อาจทำให้ท่านมีความเสี่ยงต่อการแพ้เพิ่มขึ้น
10. อย่าย้อมผมของท่านถ้า
10.1 มีรอยแดงที่ใบหน้าหรือหนังศีรษะบอบบางระคายเคืองหรือมีบาดแผล
10.2 เคยมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายหลังการย้อมผม
10.3 เคยมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายหลังการสักชั่วคราวด้วย Black Henna
11. ผลิตภัณฑ์ย้อมผมอาจก่อให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรง
12. ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้

วิธีทดสอบอาการแพ้
ผสมเนื้อแชมพูทั้ง 2 ส่วน ปริมาณเล็กน้อย แล้วทาลงบนบริเวณข้อพับแขน หรือหลังใบหู ทิ้งไว้ 24 ชม. หากมีอาการผื่นแดงหรือบวม ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ALLERGY PATCH TEST
 Mix a small amount of the shampoo and apply it with a cotton swab to an inconspicuous part of your body, like the inside of your elbow, then wait 24 hours to see how your skin reacts, If it’s itchy, burning, or red, please skip or stop use this product.

ซองเสื้อด้านนอกส่วนหน้า
   –  ติดเร็ว 7 นาที
–  สารสกัดออร์แกนิค 13 ชนิด
– เห็นผลครั้งแรกที่ใช้
– ไม่มีแอมโมเนีย
– กลิ่นไม่ฉุน

Active Organic
1. Coffee Extract  สารสกัดจากเมล็ดกาแฟออร์แกนิค ช่วยให้ผมดำ และเงางามขึ้น
2. Green Tea Extract กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม สร้างเส้นผมใหม่ให้แข็งแรง
3. Goji Extract อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อเสริมสร้างรากผมและเส้นผม ให้แข็งแรง
4. Aloe Vera Gel คืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม เสมือนหนึ่งเก็บกักน้ำไว้หล่อเลี้ยงเส้นผม
5. Chamomile ช่วยลดอาการระคายเคือง และการอักเสบของหนังศีรษะ
6. Ginger Extract ลดปัญหาผมขาดร่วง ช่วยให้รากผมแข็งแรง นุ่มลื่น ไม่ขาดง่าย
7. Asiatic Centella ฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการอักเสบ ลดการขาดร่วง
8. Mint ช่วยให้หนังศีรษะผ่อนคลาย เสริมสร้างรากผม ลดปัญหาหนังศีรษะแห้ง
9. Lemon ป้องกันผมแตกปลาย ลดการขาดร่วง บำรุงผมนุ่มสลวย
10. Rosemary ช่วยการเติบโตของเส้นผม บำรุงหนังศีรษะ ลดรังแค
11. Olive Oil บำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนัก นุ่มชุ่มชื้น
12. Hibiscus ลดการหลุดร่วง ให้สีผมที่เข้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
13. Butterfly Pea Extract ช่วยให้เส้นผมงอกขึ้นมาใหม่ และยังบำรุงผมให้นุ่มสวย ดำเงางาม
14. Keratin ช่วยให้ผมตรงเงางาม มีน้ำหนักไม่ชี้ฟู

Ingredients :
  Aqua, Oleic Acid, Monoethanolamine, Cocamide DEA, Ethoxydiglycol, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, p-Phenylenediamine, Decyl Glucoside, Resorcinol, Ascorbic Acid, Sodium Metabisulfite, Phenyl Methyl Pyrazolone, m-Aminophenol, Tetrasodium EDTA, 2-Methylresorcinol, Fragrance, p-Aminophenol, Hydrolyzed Soy Protein, 4-Amino-m-Cresol, ArganiaSpinosa (Argan) Kernel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Juglans Regia ( Black Walnut ) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Coffee Extract, Green tea Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Aloe Vera Gel, Chamomile Extract, Ginger Extract, Centella Asiatica Extract, Mentha Arvensis Extract, Rosemary Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Olive Extract, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower Extract, Keratin, Vitamin B5, Pearl Extract, Clitoria ternatea flower extract, Hydrolyzed keratin.

OXY SOY MILK 6%
Ingredients :
  Aqua, Hydrogen Peroxide, Cetearyl Alcohol, PEG-40 Castor Oil, Disodium Phosphate, Sodium Cetearyl Sulfate, Disodium EDTA, Hydrolyzed Soy Protein, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Phosphoric Acid, Potassium Phosphate, BHA, Citric Acid.