Posted on

C9 Andrographis Toothpaste ซีไนน์ ยาสัฟันฟ้าทะลายโจร

ขนาด
100 กรัม

ราคา
490 บาท

คุณสมบัติ
ลดอาการเอักเสบของเหงือก
ลดกลิ่นปาก
ลดการเสียวฟัน
ช่วยขัดฟันให้ดูขาวขึ้น
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
รักษาแผลในช่องปาก
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้กลั้วคอบ้วนปาก

ส่วนประกอบ ( Ingredients) :

 • Andrographis Extract liquid ลดการอกัเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
  สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก
 • Zinc lactate ช่วยลดคราบพลัค คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวนการเกิดผลึก ซึ่งมี
  ส่วนช่วยให้เกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้ง หรือชะลอการเกิดของแบคทีเรียให้มี
  ประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำใหเ้กิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งใช้บรรเทาอาการระคายคอเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากและ
  ลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลในปากอาการเหงือกอักเสบ และยังช่วยป้องกัน
  ฟันผุและลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก
 • Fluoride ช่วยป้องกัน ฟันผุโดยทำหน้าที่เคลือบฟัน ป้องกันการกัดกร่อนของกรดที่เกิดจากแบคทีเรียรวมทั้งกรดใน
  อาหารด้วย
 • sodium polyphosphate ช่วยขจัคคราบสิ่งสกปรกที่เคลือบเกาะฟันช่วยเคลือบผิวคลือบฟันให้ฟันดูขาวขึ้น
 • Potassium Oxalate สารช่วยลดอาการเสียวฟัน ช่วยบล็อกท่อเนื้อฟันที่เปิดออก ทำให้ข้องเหลวในท่อเนื้อฟันไม่
  เคลื่อนที่ เพื่อไปลดการกระตุ้นกระแสประสาทเป็นการบรรเทาอาการเสียวฟันได้ดี
 • Xylitol เป็นสารให้ความหวานที่นำมาใช้ทดแทนน้ำ ตาล ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันผุ ยับยั้งการยึดเกาะของแบคทีเรีย
  บนผิวฟัน ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากได้
 • Spearmint กลิ่นหอมเย็น กลิ่นจะช่วยผ่อนคลายความเครียด รู้สึกสดชื่นช่วยกระตุ้น ให้ร้่างกายตื่นตัว ต้านเชื้อจุลินทรีย์
  มีกลิ่นหอมทำให้ลมหายใจสดชื่น
 • Menthol มีกลิ่นหอมเย็น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่องปากดว้ย
 • Coconut oil ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นปาก ช่วยกำจัดคราบพลัค ปัญหา เหงือกอักเสบลดลง ช่วยให้
  ฟันขาวมากขึ้น

Posted on

C9 Andrographis Refreshing Mouth Wash ซีไนน์ ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เมาท์ วอช

ขนาด
300 มิลลิลิตร

ราคา
490 บาท

คุณสมบัติ
ลดอาการเอักเสบของเหงือก และเลือดออกตามไรฟัน
ลดกลิ่นปาก
ลดการเสียวฟัน
เคลือบฟันให้ดูขาวขึ้น
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้กลั้วคอบ้วนปาก

ส่วนประกอบ ( Ingredients) :

 • Fingerroot Extract ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ,7-Dihydroxyflavanone (5,7-DHF), 5,7-
  Dimethoxyflavone (5,7-DMF), Pinostrobin, Alpinetin, Boesenbergin A, Boesenbergin B และสารตัวอื่นๆ
  ในกลุ่ม flavonoids มีคุณสมบัติลดการอักเสบของเหงือก เลือดออกตามไรฟัน ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกัน
  แบคทีเรียในช่องปากชื่อ Streptococcus mutans และ Lactobacillus เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและก่อใหเ้กิด
  แบคทีเรียชนิดที่ทำลายฟัน
 • Andrographis Extract liquid ลดการอักเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโต
  ของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก
 • Fluoride ช่วยป้องกัน ฟันผุโดยทำ หน้าที่เคลือบฟัน ป้องกันการสึกกร่อนของกรดที่เกิดจาก
  แบคทีเรียรวมท้้งกรดในอาหารด้วย
 • sodium polyphosphate ช่วยขดัคราบสิ่งสกปรกที่เคลือบเกาะฟัน ช่วยเคลือบผิวเคลือบฟันให้ฟ้นดู
  ขาวข้ึน
 • Sodium Chloride ช่วยลดอาการเสียวฟัน
 • Potassium Oxalate สารช่วยลดอาการเสียวฟัน ช่วยบล็อก ท่อเนื้อฟันที่เปิดออก ทำให้ของเหลว
  ในท่อเนื้อฟันไม่เคลื่อนที่ เพื่อไปลดการกระตุ้นกระแสประสาท เป็นการบรรเทาอาการเสียวฟันได้
  ดี
 • Zinc lactate ช่วยลดคราบพลคั คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวน
  การเกิดผลึก ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งหรือชะลอ
  การเกิดของแบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นที่
  ไม่พึงประสงค์
 • Calcium Glycerophosphate ประกอบด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส สารตั้งต้แคลเซียมฟอสเฟต
  เป็นกลุ่มของเกลือแคลเซียมและแร่ธาตุที่มีความสำคัญ ต่อกระดูกและเสริมสร้างฟันที่แข็งแรง ช่วย
  ปกป้องดูแลเหงือกและป้องกนัการเกิดฟันผุ
 • Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผ้ึ้งใช้บรรเทาอาการระคายคอเจ็คอที่เกิดจากเชื้อไวรัส
  หรือแบคทีเรียในช่องปากและลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผล
  ในปาก อาการเหงือกอักเสบ และยังช่วยป้องกัน ฟันผุ แุละลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก
 • Eucalyptus oil มีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีเรียในช่องปากและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น
 • Menthol กลิ่นหอมเยน็ มีฤทธิ์ตา้นเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่อง
  ปาก
 • Menthyl Lactate คือการสังเคราะห์เมนทอลและกรดแลคติกเมนทิลแลคเตท ให้ความรู้สึกเย็นสด
  ชื่น
 • Sorbitol เป็นสารใหค้วามหวานแทนน้้าตาลและเป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อ่ยสลายใหเ้กิด
  สภาวะกรดในช่องปากได้จึงไม่่ทำให้ฟันผุ
Posted on

C9 Andrographis Refreshing Mouth Spray ซีไนน์ ฟ้าทะลายโจร รีเฟรชชิ่ง เมาท์ สเปรย์

ขนาด
30 มิลลิลิตร

ราคา
350 บาท

คุณสมบัติ
บรรเทาอาการระคาบคอ
รักษาแผลในช่องปาก
ยับยั้งไวรัส และแบคทีเรีย
ลดการสะสมของคราบพลัคและคราบหินปูน
ลมหายใจหอมสดชื่น

วิธีใช้
ใช้พ่นสเปรย์ในช่องปาก

ส่วนผสมพิเศษ
Fingerroot Extract ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ,7-Dihydroxyflavanone (5,7-DHF), 5,7-
Dimethoxyflavone (5,7-DMF), Pinostrobin, Alpinetin, Boesenbergin A, Boesenbergin B และสารตัวอื่นๆ
ในกลุ่ม flavonoids มีคุณสมบัติลดการอักเสบของเหงือก เลือดออกตามไรฟัน ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกัน
แบคทีเรียในช่องปากชื่อ Streptococcus mutans และ Lactobacillus เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและก่อใหเ้กิด
แบคทีเรียชนิดที่ทำลายฟัน

Andrographis Extract liquid ลดการอักเสบของเหงือกเลือดออกตามไรฟัน ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก

Zinc lactate ช่วยลดคราบพัค คราบหินปูน เนื่องจากประจุบวกของ Zinc Ions จะยับยั้งรบกวนการเกิด
ผลึก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเกิดคราบพลัคและหินปูนลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยยับย้้หรือชะลอการเกิดของ
แบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสะสมของแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำ ใหเ้กิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

Propolis เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งใช้บรรเทาอาการระคายเคืองเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียในช่อง
ปากและลำคอเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยรักษาแผลในปาก อาการเหงือกอักเสบ
และยังช่วยป้องกันฟันผุ และลดคราบจุลินทรียใ์นช่องปาก

Eucalyptus oil มีคุณสมบัติ ช่วยต้านแบคทีเรียในช่องปากและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น

Menthol มีกลิ่นหอมเย็น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยรักษาแผลในช่องปากด้วย

Sorbitol เป็นสารให้ความหวานแทนนำ้ตาลและเป็นสารที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะ
กรดในช่องปากได้จึงไม่ทำให้ฟ้นผุ

Posted on

C9 HYA RETINOL A INTENSE SERUM ซีไนน์ ไฮยา เรตินอล เอ อินเทนส์ เซรั่ม

C9 HYA RETINOL A INTENSE SERUM
ซีไนน์ ไฮยา เรตินอล เอ อินเทนส์ เซรั่ม

เลขทะเบียนจดแจ้ง 11-1-6300056703
Barcode 8858756200487

ขนาด
20 มล.

ราคา
490 บาท

คุณสมบัติ
ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นและฟื้นบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง ผิวแห้งมาก และผิวแสบลอกจากการโดนแสงแดดและยังช่วยซ่อมแซมผิว ทำให้ผิวที่หย่อนคล้อย ตึงกระชับ และเรียบเนียน

วิธีใช้
ใช้ทาผิวหน้า ประจำเช้า -เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • Hyaluronic acid
  ช่วยปกป้องเซลล์ผิว โดยเมื่ออายุมากขึ้น Hyaluronic Acid จะมีปริมาณลดลง ทำให้ผิวเริ่มขาดน้ำ  และเกิดริ้วรอยขึ้น การใช้Hyaluronic สามารถเสริมสร้างให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น และลดริ้วรอยที่อาจเกิดขึ้นได้ Vitamin A (Retinol) นวัตกรรมนำมาหุ้มด้วย nano-capsule 2 ช้นั เพื่อควบคุมการปลดปล่อย สารสำคัญลงบนผิว จึง เป็นการลดอาการระคายเคืองต่อผิวได้โดย Biopolymer ที่หุ้มจะถูกปล่อยลงสู่ผิวได้ก็ต่อเมื่อสัมผัสกับเอนไซม์ที่อยู่บนผิว ที่ pH  ประมาณ 5.5 เท่านั้น ด้วยขนาดที่เล็กระดับ นาโน ทา ให้ Vitamin A ซึมลงไปในชั้นผิวได้ลึกและเห็นผลชัดเจนขึ้น จึงสามารถ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิว สามารถลดเลือนริ้วรอยได้
 • Vitamin B3
  ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ด้วยการกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจน และเซราไมด์ทำให้ผิวแข็งแรง ลดการ ระคายเคืองต่างๆได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถลดความมัน บนใบหน้าและยังช่วยในเรื่องผลัดเซลล์ผิว ลดการสร้างเมลานิน หรือเซลล์ เม็ดสีให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกด้วย
 • Panthenol หรือ Vitamin B5
  ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยเป็นเกราะให้กับผิว ( skin barrier) ป้องกัน ผิวสูญเสีย ความชื้น ช่วยให้ผิวนุ่ม นอกจากนี้ยังลดอาการอักเสบ /แพ้คัน ช่วยยืดอายุของเซลล์ผิว ( skin cell proliferation) ทำให้ สมานแผลได้เร็วขึ้น จึงช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้  สารสกดัจากพืช 3 ชนิด Licorice, Sophora flavescens, Scutellaria baicalensis ที่มีคุณสมบัติป้องกันการอักเสบใน ผิว ช่วยลดการแพ้ระคายเคือง บรรเทาอาการบวมแดง ช่วยลดการสูญเสียน้า ออกจากผิว ให้ผิวกลับมาแข็งแรง

C9 Hya Retinol A Intense Serum

Posted on

C9 TOOTH PASTE ซีไนน์ ทูธเพสท์

C9 TOOTH PASTE
ซีไนน์ ทูธเพสท์

ขนาด
50 มิลลิลิตร

ราคา
190 บาท

คุณสมบัติ
ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันและช่องปาก ช่วยป้องกันฟันผุและระงับกลิ่นปาก ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตในช่องปาก และยังช่วยควบคุมจุลินทรีย์ที่เกิดจากคราบ ทำให้เหงือกมีสุขภาพแข็งแรงและช่วยลดการเสียวฟัน

วิธีใช้
ใช้แปรงฟัน ทุกวัน เช้า-เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • Probiotic Dental grade
  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ได้จากช่องปากจึงมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น ช่วยป้องกันฟันผุ มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตต่อเชื้อฟันผุ ช่วยระงับกลิ่นปากได้
 • Lactobacillus paracasei
  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ได้จากช่องปากจึงมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น ช่วยป้องกันฟันผุ มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตต่อเชื้อฟันผุ ช่วยระงับกลิ่นปากได้
 • Lactobacillus salivarius
  ช่วยควบคุมคราบจุลินทรีย์ ทำให้สามารถลดปัญหากลิ่นปากลดปัญหาสุขภาพเรื่องเหงือกได้
 • Sodium Fluoride
  ป้องกันฟันผุ
 • Eucalyplus Oil
  กลิ่นหอมสดชื่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย S.mutans ที่เป็นสาเหตุทำให้ฟันผุและคราบจุลินทรีย์
 • Peppermint Oil
  มีสารสำคัญคือ Eugenol,limonene มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และฤทธิ์ต้านการอักเสบ กลิ่นหอมเย็นสดชื่น กระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัว บรรเทาความเมื่อยล้า ช่วยให้มีสมาธิ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดด้วย
 • Mangosteen Extract
  มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบลดกลิ่นปาก บํารุงสุขภาพภายในช่องปากและ เหงือกให้แข็งแรง
 • Turmeric Extract
  สารสกัดขมิ้น ช่วยทําให้ฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ

ซีไนน์ยาสีฟัน TOOTH PASTE MOUSSE

Posted on

C9 MOISTURE CREAM GEL ซีไนน์ มอยส์เจอร์ ครีม เจล

C9 MOISTURE CREAM GEL
ซีไนน์ มอยส์เจอร์ ครีม เจล

เลขทะเบียนจดแจ้ง
Barcode

ขนาด
60 กรัม

ราคา
690 บาท

คุณสมบัติ
ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นและฟื้นบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง ผิวแห้งมาก และผิวแสบลอกจากการโดนแสงแดดและยังช่วยซ่อมแซมผิว ทำให้ผิวที่หย่อนคล้อย ตึงกระชับ และเรียบเนียน

วิธีใช้
ใช้ทาผิวหน้า ประจำเช้า -เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • Jojoba Oil
  มีคุณสมบัติโดดเด่นในการให้ความชุ่มชื้น และฟื้นบำรุงผิวสำหรับผิวแห้ง,ผิวแห้งมาก หรือผิวแสบลอกจากการโดนแสงแดด เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็น Emollient ที่ดี คือเมื่อเราทาลงบนผิว จะทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มที่เคลือบผิวหนังเราไว้ ลดการระเหยของน้ำออกจากผิวหนังทำให้ผิวของเราสามารถรักษาความชุ่มชื้นไว้กับผิวได้ดีขึ้น
 • Sodium Hyaluronate
  คือสารเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและล็อคความชุ่มชื้นใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นเสมือนเกราะคุ้มกันผิวให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมผิว ทำให้ผิวที่หย่อนคล้อย ตึงกระชับ และเรียบเนียน
 • สารสกัดทีได้จากสาหร่ายทะเลสีแดง Macrocyctis Pyrifera
  อุดมด้วย Polymannuronate มีกรดอะมีโน และเกลือแร่ต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคลอลาเจน พร้อมเพิ่มความแข็งแรง ลดความหย่อนคล้อย  ทำให้ผิวเรียบเนียน ริ้วรอยลดลง
 • Cucumber Extract
  โดยแตงกวาจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ประกอบไปด้วยสารกลูซิด (glucids)กรดอะมิโนและเกลือแร่ต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสารเพิ่มชุ่มชื้นตามธรรมชาติ รวมถึงแตงกวายังช่วยทำให้ผิวหนังคงความเยาว์วัย มีความยืดหยุ่น  และจากการที่แตงกวามีสารซิสทิน เมทิโอนิน และสารโพลีแซ็กคาไรด์ ที่ช่วยทำให้ผิวหนังสดชื่น ต้านการเป็นปื้นแดง จึงทำให้ผิวกระชับ ไม่แห้งเหี่ยวก่อนวัย
 • Hi-Clera
  เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ชื่อว่า Cynanchi Radix ที่ช่วยต้านการอักเสบของผิวและหนังศีรษะ จากมลภาวะต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เป็นประจำเป็นสาเหตุทำร้ายผิวหนังศีรษะของเราทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผื่นแพ้

ซีไนน์ MOISTURE CREAM GEL

Posted on

C9 LIFTING & FIRMING FACE GEL ซีไนน์ ลิฟติ้ง แอนด์ เฟริมมิ่ง เฟซ เจล

C9 LIFTING & FIRMING FACE GEL
ซีไนน์ ลิฟติ้ง แอนด์ เฟริมมิ่ง เฟซ เจล

เลขทะเบียนจดแจ้ง
Barcode

ขนาด
50 กรัม

ราคา
590 บาท

คุณสมบัติ
ใช้ทาและนวดหน้า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และล็อคความชุ่มชื้นใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมผิว ทำให้ผิวที่หย่อนคล้อย ตึงกระชับ และเรียบเนียน และยังช่วยในการกระตุ้นการสลายไขมัน และรูขุมขนบนใบหน้ากระชับมากขึ้น

วิธีใช้
ใช้ยกกระชับผิวหน้า ทุกวัน เช้า-เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • Sodium hyaluronate
  คือ สารเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและล็อคความชุ่มชื้นใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้น เสมือนเกาะคุ้มกันผิวเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมผิว ทำให้ผิวที่หย่อนคล้อย ตึงกระชับ และเรียบเนียน
 • Iso-SlimComplex
  เป็นการรวมกันของGenistein กับสารออกฤทธิ์(active ubslances)
 • คาเฟอีนและคาร์นิทีน
  ช่วยในการกระตุ้นการสลายไขมัน
 • สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า
  มีคุณสมบัติให้ผิวกระชับและช่วยปรับโครงสร้างของผิวโดยส่วนประกอบหลักคือ Genistein มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเซลลูไลท์
  (Anti-cellulite)เนื่องจากช่วยยับยั้งการเกิดใหม่ของเซลล์ไขมัน นอกจากนั้นยังช่วยสลายไขมัน และยังช่วยให้ผิวกระชับ เรียบเนียน เพิ่มความแข็งแรงให้ผิวได้เป็นอย่างดี
 • สารสกัดจากเสาวรสญี่ปุ่น
  ระบบน้ำเหลือง คือระบบของการdetox ของเสียตามธรรมชาติของร่างกายและผิว แต่ด้วยรังสียูวีและอายุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของระบบน้ำเหลืองจะลดต่ำลง เนื่องจากเซลล์เยื่อบุของเส้นน้ำเหลืองฝอยเสื่อมสภาพ ผิวไม่สามารถกำจัดสารพิษตกค้าง น้ำคั่ง ได้เหมือนเดิม เกิดการบวมน้ำ ใต้ผิว ต้นเหตุของใบหน้าที่หย่อนคล้อย ผิวไม่กระชับ หมองคล้ำ ไม่สดใส เสาวรสญี่ปุ่นจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลือง เพื่อไปดักจับและกำจัดของเสียหรือน้ำคั่งต่างๆที่สะสมในผิว จึงทำให้ผิวหย่อนคล้อยกระชับมากขึ้น
 • Bird Nest Extract Liquid
  มีสรรพคุณทำให้ร่างกายดูอ่อนเยาว์ผิวตึงกระชับ ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งยังมีสารชะลอความแก่ หรือ EGF สารเหล่านี้เป็นโปรตีน ที่มีบทบาทสำคัญในการซึมซับเข้าสู่โครงสร้างผิวโดยตรง จะช่วยควบคุมความชุ่มชื้นให้ผิว รวมถึงกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่จึงทำให้รังนกช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงรวมถึงสุขภาพของผิวให้เปล่งปลั่งอีกด้วย
 • Matrixyl
  เป็นเปปไทด์ช่วยในการกระตุ้นการสังเคราะห์คลอลาเจน ลดรอยเหี่ยวย่น ให้ความชุ่มชื่นผิวและให้ความยืดหยุ่นแก่ผิว

 

ซีไนน์ LIFTING & FIRMING FACE GEL

Posted on

C9 EYE LIFTING GELL ซีไนน์ อาย ลิฟติ้ง เจล

C9 EYE LIFTING GEL
ซีไนน์ อาย ลิฟติ้ง เจล

เลขทะเบียนจดแจ้ง
Barcode

ขนาด 20 กรัม

หลอดธรรมดา
ราคา 590 บาท

หลอดหัวสั่น
ราคา 990 บาท

คุณสมบัติ
ช้ทาบริเวณรอบดวงตา เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวรอบดวงตา และล็อคความชุ่มชื้นใต้ผิวหนัง ให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ได้นาน และยังช่วยทำให้ผิวรู้สึกที่ดูหย่อนคล้อย กลับมาตึงกระชับและเรียบเนียนและลดรอยดำรอบดวงตา ลดรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตา

วิธีใช้
ใช้ทาบริเวณรอบดวงตา ทุกวัน เช้า-เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • เป็นสารสกัดรวมกัน 2 ชนิด ประกอบด้วย Daisy Extract และ Hieracium Pilo ella (Hawkweed)Extract
  มีคุณสมบัติช่วยลดอาการดำคล้ำของรอบดวงตา ทำให้รอยหมองคล้ำใต้ดวงตาแลดูจางลง
 • สารสกัดจากเสาวรสญี่ปุ่น
  มีคุณสมบัติช่วยลดอาการดำคล้ำของรอบดวงตาทำให้รอยหมองคล้ำใต้ดวงตาแลดูจางลง
 • Cucumber Extract
  โดยแตงกวาจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ประกอบไปด้วยสารกลูซิด (glucids)กรดอะมิโนและเกลือแร่ต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสารเพิ่มความชุ่มชื้นตามธรรมชาติที่ผิวหนังขึ้นมาใหม่ รวมทั้งแตงกวายังช่วยทำให้ผิวหนังคงความเยาว์วัย มีความยืดหยุ่น และจากการที่แตงกวามีสารซิสทิน(cystin)แมทิโอนิน(methionine)และสารโพลีแซ็คคาไรด์ ที่ช่วยทำให้ผิวหนังสดชื่น ต้องการเป็นปื้นแดง ทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น จึงทำให้ผิวกระชับ ไม่แห้งเหี่ยวก่อนวัย
 • MultiEx BSASM Eco
  มีฤทธิ์เป็น Anti-inflammation,Immunomodulatory ซึ่งเป็นประสิทธิการทำงานสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Centella,Green Tea,Chamomile,Licorice,Rosemary,Skullacp และ Japanese knotweed ช่วยทำให้ผิวรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาผิวจากการอักเสบและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
 • Argireline
  ประกอบด้วยกรดอะมิโนสำคัญคือ Glutamic Acid,Methionine และ Arginine ที่มีผลในการจับยึดกับ Snare complex ทำให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ Snare complex ส่งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลาย ริ้วรอยต่างๆ  จึงลดลง
 • Sodium Hyaluronate
  คือสารเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเด็กและล็อคความชุ่มชื้นใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้น เสมือนเกราะคุ้มกันผิวให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ได้นาน
 • Rice stem Cell
  พบว่าในรวงข้าวมี สารแกมมา-ออไรซานอล(Gamma-Oryzanol) และออไรซา-เซราไมด์(OrysaCermide)ที่มีผลต่อผิวมาก มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวชุ่มชื้น ช่วยลดการอักเสบของผิว ลดเลือน รอย ฝ้า กระ จุดด่างดำ ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้น
 • เป็นการรวมตัวของสารสกัดทั้ง 4ชนิดประกอบด้วย  Symglucan,Hyaluronic acid,D-Trehalose,Hordeum Vulgare
   มีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลง ผิวเรียบเนียน กระชับ เต่งตึงขึ้น
 • สารสกัดจาก Bacillus
    จากใต้ทะเลลึก 3400 เมตร ของฝรั่งเศส ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนสำคัญบริเวณกล้ามเนื้อเพิ่มการยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้น

  SYN-EYE
  ผสานเทคโนโลยีล่าสุดของ SYN-Peptide กับสารชีวภาพที่เหนือกว่า ทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มองเห็น ช่วยปรับปรุงผิวให้ผิวบอบบางรอบดวงตาดูนุ่มนวล ภายใน 7 วัน สามารถลดริ้วรอย รอบดวงตาได้อย่างเห็นได้ชัดเพียง 14 วัน และผิวของเส้นรอบดวงตาสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ซีไนน์ EYE LIFTING GEL (หัวธรรมดา)

 

ซีไนน์ EYE LIFTING GEL (หัวสั่น)

Posted on

C9 Nano Coconut oil serum ซีไนน์ นาโน โคโค่นัท ออย เซรั่ม

C9 Nano Coconut oil serum
ซีไนน์ นาโน โคโค่นัท ออย เซรั่ม

เลขทะเบียนจดแจ้ง 11-1-6300000273
Barcode 8858756200111

ขนาด
50 มิลลิลิตร

ราคา
299 บาท

คุณสมบัติ
เซรั่มบางเบาซึมไวทำให้ผิวกระจ่างใส เนียนนุ่ม น่าสัมผัสและสามารถ และยังบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงเงางามลดปัญหาผมแตกปลายและลดการหลุดร่วงของเส้นผม

วิธีใช้
ใช้ทาเพื่อบำรุงผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม ทุกวัน เช้า-เย็น

ส่วนผสมสำคัญ
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และสารสกัด วิตามิน C วิตามิน E และสารสกัด นานาชนิด

ซีไนน์ NANO COCONUT OIL SERUM

Posted on

C9 Acne Gel ซีไนน์ แอคเน่ เจล

C9  Acne Gel
ซีไนน์ แอคเน่ เจล

เลขทะเบียนจดแจ้ง 11-1-6300003382
Barcode 8858756200159

ขนาด
15 กรัม

ราคา
390 บาท

คุณสมบัติ
เจลรักษาสิวอักเสบและรอยแผลสิวให้ดูจางลง ผิวเรียบเนียน ลดรอยจุดด่างดำจากสิว กำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในรูขุมขน ป้องกันสิวอุดตันและช่วยผลัดเชล์ผิวที่ตายแล้ว

วิธีใช้
ใช้แต้มบริเวณสิวทุกวัน เช้า-เย็น

ส่วนผสมสำคัญ

 • สารสกัดจากหัวหอม
  ประกอบด้วยสาร Quercetin เข้มข้นสูงเป็นพิเศษ ช่วยรักษาแผลเป็น ช่วยสมานแผลและลดโอกาสการเกิดแผลเป็น มีฤทธิ์การต่อต้านการอักอักเสบ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการแพ้
 • Dragon ‘s Blood
  เป็นส่วนผสมสำคัญของยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติ ช่วยลดรอยแดงบนใบหน้า ทำให้แผลดูจางลงและผิวเรียบเนียนขึ้น
 • Salicylic acid
  ช่วยรักษาสิวอุดตันและรอยแผลสิว หรือจุดด่างดำของสิว และยังทำให้รอยสิวจางลง
 • Aloe Vera
  ช่วยปรับสภาพผิวลดอาการแพ้ระคายเคือง ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี และสมานแผลเป็นต่างๆทำให้แผลหายเร็วขึ้น ในว่างหางจระเข้มีสารมิวโคพอลิแซ็กคาไรด์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิว
 • Vitamin B3
  เป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิว โดยเฉพาะการลดริ้วรอยลดรอยแดง รอยดำ เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยการกระตุ้นให้ผิวสร้างคลอลาเจนและเซราไมด์
 • Fermented honey
  เป็นการรวมระหว่าง Honey extract ที่ได้จากดอกกุหลาบ และ Gluconic acid ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้น ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมบำรุงผิวในตัว และช่วยชะลอริ้วรอยได้เหมือน AHA